Sutur & Bistik  

Søndag kl 10:00 til 11:30 i Chamber

Suturer bliver ofte talt om, men sjældent set, på grund af det krævede kvalifikationsniveau. Denne workshop giver dig et grundlæggende kendskab til teknik, så du kan øve og forfine dine suturevner. Som meget andet kræver det timers øvelse at få det rigtigt!

For at suturere sikkert skal den rette medicinske og sterile teknik overholdes. Det er den første del af workshoppen og grundlaget for suturfærdigheder og andre former for medicinsk leg. Anatomi i huden er vigtig at forstå, så du kan visualisere den, mens du udfører suturer, så vi udvider vores viden om hudlagene. Vi lærer også om de forskellige typer suturer, hvad vi kan bruge dem til, størrelse, sutur nåle og værktøjer. Korrekt håndtering af værktøj vil blive undervist, så alle kan få det godt med håndteringen af ​​de nødvendige instrumenter.

Deltagerne skal være opmærksomme på, at suturering kræver meget praksis for at skabe et pænt, rent udseende slutprodukt. Suturfærdigheder kræver brug af værktøjer på måder, vi ikke er vant til, så der er lidt af en læringskurve.

Steriltvandspapler er en metode til smertelindring, der ofte bruges i forbindelse med kvinders fødsel.  Da de virker smertelindrende fx. på stærke lændesmerter eller vesmerter over skambenet.

Anvendelse af steriltvandspapler
Det er små mængder sterilt vand, der sprøjtes ind under huden. De fleste synes, det gør ondt at få anlagt paplerne, og smerten sammenlignes ofte med bistik. Ved anlæggelse af 4-5 papler udløses endorfiner og kroppen smertelindre automatisk området. Der er ingen bivirkninger ved paplerne. Virkningen varer op til et par timer og paplerne kan gentages hvis det ønskes.

Erfarings niveau for deltagere: Intet erfarings niveau nødvendig

Hvad skal du medbringe: Ingenting

 

English Version

Sunday at 10:00AM to 11:30AM in the Chamber

Sutures are often talked about but rarely seen, due to the level of skill required. This workshop will give you a basic knowledge of technique so that you can practice and refine your suture skills. Like anything, it takes hours of practice to get it right!

In order to suture safely, the proper medical aseptic technique must be observed. It is the first portion of the class and the foundation for suture skills and other forms of medical play. Anatomy of the skin is important to understand so that you can visualize it while performing sutures, so we will expand upon our knowledge of the layers of the skin. We will also learn about the different types of sutures, what we might use them for, sizing, suture needles and tools. Proper tool handling will be taught, so that everyone may get comfortable with handling the instruments needed.

Participants should be aware that suturing requires a great deal of practice to create a neat, clean looking end product. Suture skills require the use of tools in ways that we aren’t used to so there is a bit of a learning curve.

Use of sterile water papules
Small amounts of sterile water are injected under the skin. Most people find it painful to have the papules removed, and the pain is often compared to bee stings. By applying 4-5 papules, endorphins are released and the body automatically relieves pain in the area. There are no side effects with the papules. The effect lasts up to a few hours and the papules can be repeated as wanted.

Requirements for participants: None

What to bring: Nothing

Michael Holm

Michael Holm

Kink Club Underviser